Silicon Plateau Volume Two


Publication design with Tara Kelton.